CÁCH LÀM DẠNG PROCESS TRONG IELTS WRITING TASK 1

April 25, 2019
I. Cấu trúc: 
1. Phần Introduction:
Tương tự như các bài writing task 1, phần này thường có 2 câu:
 • Câu 1: Sử dụng câu đơn, diễn đạt đồng nghĩa với yêu cầu đề bài
 • Câu 2: Thông thường là câu miêu tả quá trình này phải trải qua bao nhiêu bước.
Ví dụ: The diagram shows the process of removing salt from seawater to create drinkable one. In general, the process undergoes a series of filtering steps with the removal of impurities and support of chemical.
 
2. Phần Body:
- Miêu tả từng bước một, thường sử dụng các mệnh đề liên hệ, mệnh đề trạng ngữ… và các từ chỉ đường như first, the first stage, the first period, secondly, next, after that, subsequently, finally, as a results, as a consequence; before, after; follow by,…Đối với dạng bài này, bạn không được bỏ qua bước nào, miêu tả chi tiết từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng.
- Có 2 dạng process:
 • quá trình sản xuất (manufacturing process): sử dụng ở thể bị động
 • quá trình tự nhiên (natural process): sử dụng ở thể chủ động.
3. Phần Conclusion: không nhất thiết phải có.
 
II. Ngôn ngữ sử dụng: 
 1. Động từ:
 • Change from…………into
 • Bring from…. To
 • Move from…….to
 • Transform into
 • Give birth to
 • Appear/ disappear
 • Pipe from…. To
 • Become
 2. Danh từ:
 • The transformation of something into
 • The conversion of something into
 • The replacement of something into
 • The disappearance of something into
 • The appearance / emergence of/ birth of
 • The support of
 • The birth of
 • The removal of
 • The elimination of
 •  The combination/ mixture of
 III. Các lỗi thường gặp: 
 •  Thời thì của động từ
 •  Thiếu từ để miêu tả hoạt động của quá trình. Bạn phải vận dụng tất cả khả năng và sự sáng tạo để diễn đạt các từ động nghĩa, cố gắng viết sao cho người chấm cảm thấy dễ hiểu nhất theo cách thông thường.
Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu cách làm dạng bài Process trong IELTS Writing Task 1. Các bạn hãy ghi nhớ và thực hành thường xuyên nhé!