Điều khoản

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này trước khi sử dụng trang Web https://testuru.com của Công ty Cổ phần Testuru.

Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn dựa theo sự chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản này. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ đồng nghĩa bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản thì vui lòng không truy cập và sử dụng Dịch vụ.

Chính sách tài khoản

Khi bạn tạo một tài khoản tại Testuru, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác, đầy đủ và đang được sử dụng. Nếu thông tin bạn cung cấp không chính xác, điều này được xem là vi phạm Điều khoản sử dụng và có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức trên Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ và cho bất kỳ hoạt động hoặc hành động nào dưới mật khẩu của bạn, cho dù mật khẩu của bạn có thuộc Dịch vụ của chúng tôi hoặc dịch vụ của bên thứ ba hay không.

Bạn chú ý không tiết lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay khi biết được bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

Nội dung website

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Testuru, luôn cố gắng trong khả năng của mình để đảm bảo các thông tin được chính xác và cập nhật đầy đủ. Tất cả các tài liệu và đề thi được sử dụng chủ yếu cho mục đích học tập.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi Testuru.

Testuru không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc phương thức hoạt động của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào. Testuru sẽ không chịu trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp cho bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào gây ra hoặc bị cáo buộc gây ra liên quan đến việc sử dụng bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào như vậy.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào mà bạn truy cập.

Chấm dứt / tạm ngưng truy cập

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc tạm ngưng quyền truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý vì bất kỳ lý do gì nếu bạn vi phạm Điều khoản.

Khi chấm dứt, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ ngừng ngay lập tức. Nếu bạn muốn chấm dứt tài khoản của mình, bạn chỉ cần ngừng sử dụng Dịch vụ.

Sửa đổi

Chúng tôi có toàn quyền quyết định trong việc sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là tài liệu, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Chúng tôi giữ quyền quyết định đối với các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi tài liệu.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi các bản sửa đổi đó có hiệu lực, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản được sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ.

Nội dung do người dùng gửi

Người dùng Testuru có thể đăng, tải lên và/hoặc đóng góp nội dung (bao gồm hình ảnh, văn bản, tin nhắn, thông tin, danh sách phát và/hoặc các loại nội dung khác). Để tránh nghi ngờ, “Nội dung người dùng” bao gồm mọi nội dung được đăng lên Cộng đồng hỗ trợ Testuru cũng như bất kỳ nơi nào khác của Hệ thống Testuru.

Bạn phải đảm bảo rằng, đối với bất kỳ Nội dung nào bạn đăng trên Testuru, bạn phải có quyền được đăng Nội dung đó, và nó hoặc việc nó được Testuru sử dụng theo như trong Hợp đồng, sẽ không vi phạm Hợp đồng, luật hiện hành hoặc quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm việc không giới hạn bản quyền), quyền cá nhân, hoặc các quyền khác.

Testuru có thể, nhưng không có nghĩa vụ, theo dõi, đánh giá hoặc chỉnh sửa Nội dung của người dùng. Trong mọi trường hợp, Testuru có quyền xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào các Nội dung Người dùng vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, Nội dung Người dùng, theo quyết định riêng của Testuru, nếu vi phạm Thỏa thuận. Testuru có thể thực hiện những hành động này mà không cần thông báo trước cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Việc xóa hoặc vô hiệu quyền truy cập vào Nội dung người dùng sẽ do chúng tôi quyết định và chúng tôi không hứa sẽ xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ Nội dung người dùng cụ thể nào.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung người dùng mà bạn đăng. Testuru không chịu trách nhiệm về Nội dung người dùng cũng như không xác nhận bất kỳ ý kiến ​​nào có trong bất kỳ Nội dung người dùng nào. Bạn phải thoả thuận rằng nếu có bất kì ai kiện Testuru về vấn đề liên quan đến bài đăng của bạn thì bạn sẽ phải bồi thường và chấp nhận điều khoản giảm thiệt hại trước những thiệt hại, mất mát và bất kì loại chi phí phát sinh (bao gồm chi phí thuê luật sư) từ việc kiện tụng

Yêu cầu gỡ xuống

Chúng tôi sẽ phản hồi các yêu cầu gỡ xuống hợp pháp và chúng tôi giữ quyền xóa nội dung của người dùng trên trang web mà chúng tôi cho là vi phạm bản quyền của người khác. Nếu bạn biết nội dung của người dùng trên Testuru vi phạm quyền bản quyền của mình, bạn có thể gửi yêu cầu gỡ xuống. Chữ ký điện tử hoặc chữ ký tay của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu; xác định tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm hoặc danh sách đại diện của các tác phẩm đó; URL hoặc vị trí Internet của tài liệu bị khiếu nại là vi phạm hoặc là chủ thể của hoạt động vi phạm hoặc thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi xác định vị trí tài liệu; tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn; sự khẳng định của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tranh chấp tài liệu không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; và tuyên bố của bạn, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền.